Python 基础语法

Python基础语法:多个语句构成代码组

Python2 与 Python3 pr

Python基础语法:同一行显示多条语句

Python基础语法:等待用户输入

Python空行

Python注释(注释是给程序员看的)

Python 引号(引号( ' )、双引

Python基础语法:多行语句

未雨绸缪、居安思危!

数据安全、有备无患!

注意操作、数据无价!

一切源于价值!